සැබෑවුණ අනාවැකි පැවසු එකම මිනිසා | Arthur C. Clarke |

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Thursday, July 9, 2020
 • #Watapita #ArthurC_Clarke #Clarke #Sri_Lanka #Space #Space_Travel

  Article Credit - Lasantha Kularatna

  සැබෑවුණ අනාවැකි පැවසු එකම මිනිසා | Arthur C. Clarke |

  වටපිට Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Contact Us : 0703836219
  Email :
  Instagram : https://www.instagram.com/watapita_vlog/
  Facebook : /watapitavlogs/?modal=admin_todo_tour

  -----------------------------------------------------------
  Thanks for watching My videos..!!!
  -----------------------------------------------------------
 • Source: https://youtu.be/DR8yDeGnDDs
Loading...

Comment